Mellanox – סטודנט בצוות layout דיגיטאלי ב-backend

מאת JobHunt

בראיון הראשון שאלו על הפרוייקט שעשיתי, על התוכנות שהשתמשתי (vistuoso).

ביקושו ממני לצייר סכמה של שער nand, טבלת אמת שלו ואז את ה-layout שלו.

ביקשו ממני להסביר מה השיקולים שעל פיהם ציירתי את הlayout, איך משפיע חיבור metal כזה או אחר (התשובה היא על ההשהייה מכיוון שככל שהמתח ארוך יותר ההתנגדות גדולה יותר וזה משפיע על ההשהייה של המוצא)

בנוסף שאלו שאלת הגיון:

נתונים שנים חוטים שכל אחד בוער דקה. איך ניתן למדוד 15 שניות.

לבדיקת התאמה

הפתרון הוא שמדליקים חוט אחד משני הצדדים ואת החוט השני בצד אחד, כשהחוט הראשון נשרף עברה חצי דקה. כלומר החוט השני יכול לבעור עוד 30 שניות לכן נדליק גם את צידו השני והוא ישרף תוך 15 שניות.

בראיון השני שוב שאלו על layout של nand , ביקשו לצייר, להסביר את השיקולים של קביעת גדלי הטרנזיסטורים, שאלו על גודל של טרנזיסטור שקול של שני טרנזיסטורים בטור ובמקביל,

והרבה חפירות על ה-layout.

אחרי זה נתנו לי מעגל עם גשר דיודות כך שמשמאלו יש מקור מתח V1 שהוא 5 וולט, מימינו יש מקור מתח V2 שמשתנה בין 0 ל 5 וולט, למעלה יש מקור זרם I1 ולמטה מקור זרם I2 (הייתי מעלה שרטוט אבל אני לא יכול לצרף קובץ להודעה)

שאלו אותי מה יהיה הזרם על מקור המתח V2 (הימני) כתלות במתח של אותו מקור המתח V2.