Mellanox – מפתח Back End

מאת JobHunt

1. יש לצייר layout של טרניסטור.

2. מעבר בין תצוגת רוטון לפולי – למה שקול מקור המתח המחבר אותם?

3. מעגל המחובר לארבעה נגדים בצורת מעוין. מה הnתח בין שתי נקודות?

4. להסביר איך נראית דיודה אידאלית (ציור IV).

5. מכונת מצבים – יש להסביר מה היא עושה.

לבדיקת התאמה