Mellanox – חידות הגיון

מאת JobHunt

1. בטורניר משתתפות 100 קבוצות. קבוצה שמפסידה יוצאת והמנצחת משחקת מול השניה. כמה טורנירים יהיו?

2. חיבור נקודות: 5 קבוצות של 3 נקודות, יש לחבר בין הקווים כך שלא יחתכו זה את זה.

3. ריבוע המורכב מ – 9 נקודות (3 למעלה, 3 באמצע ו -3 למטה) – יש לחבר ביניהם בקו אחד.

לבדיקת התאמה