Innovid – כללי 6

מאת JobHunt

1. תעצב שרת של הודעות כמו whatsapp? כאן הם רוצים לראות איך אתה מעצב מערכת. איזה קומפוננטות יהיו בשרת.

2. תכתוב פונקציה שבודקת האם העץ מאוזן/ מלא, כלומר אם יש לכל אב שני בנים וכל העלים באותו הגובה, כאן לא מספיק רק לבדוק ברקורסיה האם שני הבנים קיימים לכל אב אלא צריך לבדוק האם כל העלים באותו הגובה.

3. יש לך k רשימות ממוינות עם מספרים, כתוב פונקציה שבוחרת את הטווח המינמלי האפשרי כך שבטווח זה יהיה לפחות מספר אחד מכל רשימה. לדוגמא:

רשימה 1 – 1 20 21

רשימה 2 – 2 22 24

רשימה 3 – 30 40 50

אז הטווח המינימלי הוא 21-30 כי 21 מופיע ברשימה ה1, 22 ו 24 מופיעים ברשימה ה2 ו30 מופיע ברשימה ה3

4. כתוב פונקציה שמקבלת גבהים ומשקלים של אנשים בצורה (180,85),(190,60),(150,100),…

ומחזירה את האנשים ומספרם של אלו שאפשר לבנות מהם מגדל כך שהחוק הוא שכל בנאדם שמעל לבנאדם אחר הוא גם רזה יותר וגם נמוך יותר מהקודם. זה לא ממויין אז אני מעריך שצריך אולי למיין לפי גבהים ולפי משקלים.

5. שאלת בונוס – תתאר מחלקה שמספקת מנעול רק כאשר אין deadlock.מצאתי את הפיתרון כאן:

http://stackoverflow.com/questions/5171 … -deadlocks