Innovid – כללי 5

מאת JobHunt

היו 5 שאלות חלק יחסית קלות אבל היו כמה די קשות במיוחד השאלת בונוס.

1) קיימת פונקציה שאומרת אם מחרוזת היא תת מחרוזת של מחרוזת אחרת. בהינתן שתי מחרוזות איך ניתן באמצעות קריאה אחת בלבד של הפונקציה הנ"ל לדעת האם מחרוזת אחת היא סיבוב ציקלי של השניה, למשל "יאיר" "ריאי" תתן תשובה חיובית.

פתרון מוצע: כך את המחרוזת יאיר ותבנה ממנה מחרוזת עם כל הסיבובים האפשריים: "יאיריאי".

ואז תבדוק אם ריאי היא תת מחרוזת שלה.

בונוס:

כתוב פונקציה שמקבלת שני מספרים ומחזירה מקסימום שלהם ללא השוואות.

פתרון מוצע:

בהינתן a b

dif = a-b

sign = 1 if dif is negetive 0 if positive (עושים זאת ע"י פעולות bitwise שנuתנות את ביט הסימן של dif)

ולבסוף החזר

a – (a-b)*sign