IBM – כללי 2

מאת JobHunt

1. אתה מקבל פוינטר למערך ממוין ואת גודל המערך.

במערך יש מספרים שחוזרים על עצמם מספר פעמים.
אתה צריך להחזיר את המערך הממוין בלי כפילויות.
2. יש מעין מערכת של בנק מה חשוב שיהיה במערכת בזאת.
הוא כיוון לכך שחשוב לדאוג שיהיה mutex ואז דיברנו
על הסנה בmutex שזה dedlock ועל איך אפשר לפתור
את הבעיה.

לבדיקת התאמה