HP – QA

מאת JobHunt

היו 5 שאלות

2 שאלות על SQL – לכתוב שאילתת SQL לא פשוטה ומידית ושאילתת עדכון
כתיבת פונקציה רוורס לרשימה להשתדל לא משתנה עזר
החלפת משתנים ללא משתנה עזר
שאלת היגיון – הפרש בין מחוגים

לבדיקת התאמה