HP – משרת בדיקת ידנית

מאת JobHunt

1. נתון מערך ממויין ופונקציה find שבזמן O(1)i מוצאת בו ערך, ידוע שעל המערך מבצעים הזזה לפי Pivot מסויים שאינו ידוע, ממש פונקציה שתשתמש ב find, ותמצא באותו זמן ערך במערך החדש.

2. ממש פונקציה המאתחלת מערך בערכים 1..n

3. ממש פונקציה המבלגנת את המערך המאותחל באופן רנדומי

4. חידה: ישנם n גמדים ו n נורות, הגמד הראשון מדליק/מכבה כל נורהבקפיצות של 1, השני בקפיצות של 2, כלומר 1,3,5,7,9,.. וכך הלאהאילו נורות ידלקו לאחר שכל הגמדים ביצעו את פעולתם ?

בהנתן K נורות מה המשמעות של כל מספרי הנורות הדולקות בסוף התהליך ?

5. ממש פונקציונליות של עפרון, נתונה טבלה גדולה שאותה צריך למלא בהתייחסות לבדיקות שיש לבצע על העפרון, והפלט הצפוי לאחר כל בדיקה.