Fundtech – בדיקות

מאת JobHunt

השאלות :

1. מערכת שמקבלת X מה – D.B. ואמורה לשלוח Y אל מערכת אחרת שמקושרת אליה, אבל במקום Y מתקבל Z . אילו בדיקות היית מבצע ?

2. נתונה מערכת של קרדיט וחיובים וכדומה ומבוצעים במערכת פעולות שאותם צריך לתאר בתרשים זרימה.

3. שאילתת SQL שמציגה את השם של האדם שיש לו את האייטם הכי גדול בטבלה.

לבדיקת התאמה

4. נתונה כספת שיכולה לקבל בין 8 ל- 10 ספרות ואותיות . בכל פעם מופיעים תנאים שהכספת מקבלת ואם היא לא מקבלת את מה שהיא אמורה , היא מוציאה הודעת שגיאה על גבי הצג . צריך לרשום T.C. לאותם תנאים : STEP DESCRIPTION , EXPECTED RESULTS , ACTUAL RESULT בטבלה.