Fundtech -מבחן באנגלית

מאת JobHunt

המבחן באנגלית וצריך לענות באנגלית:

שאלה ראשונה: צריך לעשות test case לפחות 15 למערכת שלהם (יש הסבר עליה) ולחלק לפי קטגוריות של gui ושל process 

שאלה שנייה: היו שתי סעיפים את הראשונה אני לא זוכר כל כך רק שהיא קשורה למה שרשמת בשאלה 1 ושואלים על זה

סעיף שני היה לקוח a טוען שחויב יותר ממה שהיה צריך איזה בדיקות צריך לעשות (שוב זה קשור למערכת שלהם) 

שאלה 3: היה תיאור של איזה תהליך שמעלה קובץ וצריך לעשות לו תרשים זרימה

שאלה 4:sql יש 3 טבאות ושתי סעיפים הראשונה מצא שמות לקוחות שגרים בירושלים והגיל שלהם מתחת ל26 ושהשמות יהיו בסדר ממוין.

והסעיף השני לא זוכר בדיוק רק אני זוכר שצריך לעשות מכפלה קרטזית בין 3 הטבלאות שיש בשאלה.