CEVA DSP – Logic Design Engineer

מאת JobHunt

בשאלה הראשונה נתנו לי תרשים של כניסות ומוצאים של רכיב מסויים, ושל clock ושאלו אותי מה הרכיב עושה – המוצא היה זהה לכניסה בהפרש של מחזור שעון אחד, לכן זה DFF.

אחר כך נתנו לי את אותה שאלה עם גרפים שונים – הכניסה הייתה מדרגה, והמוצא היה Pulse אחד כשהכניסה עולה ל'1', וPulse נוסף כשהכניסה יורדת חזרה ל"0'. לכן הרכיב הוא גוזר בעלייה וירידה, ואז ביקשו ממני לממש אותו עם לוגיקה. אחר נתנו לי לממש רכיב שגוזר רק בעלייה (אם תבדוק במאגר השאלות של האתר, יש פתרון לזה באחד הקבצים).

אני לא כל כך זוכר את השאלה שאחר כך, אבל זה היה משהו שקשור ברכיבי ארכיטקטורה של מחשב( adder-ים, shift registers וכו')

לבדיקת התאמה