CEVA DSP – פיתוח

מאת JobHunt

1. נתון משתנה בעל 8 סיביות, יש לכתוב פונקציה בשפת סי

שתקבל את המשתנה ותחזיר את ההשתקפות של אותו משתנה. דוגמא:

עבור קלט של:

001011001

הפלט יהיה:

100110100

פתרון:

דרך1 :

בעזרת לולאה לאפס כל פעם 7 ביטים ולהשאיר רק 1, כאשר אנחנו כבר יודעים מה ערכו- ליצור משתנה חדש.

דרך 2:

בעזרת מערך קבוע של 256 ערכים, כל פעם שמקבלים משתנה ניגשים למערך שמסודר כך שבמקום ה- X יש השתקפות של X

לבדיקת התאמה