תנאי שירות JobHunt

מבוא

 1. JobHunt הינו מותג של חברת Talent.AI Ltd (להלן: "החברה").
 2. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל אדם המבקש להשתמש בשירותיה לשם סיוע בחיפוש עבודה (להלן: "המשתמש" או "הלקוח").
 3. בכל מסלול שירות אותה מעניקה החברה (להלן: "מסלול") הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים מטה. יש לקרוא תנאי שירות אלו בקפידה שכן הם מהווים הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השירות מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

שירותי החברה

 1. החברה עוסקת במתן שירותי ייעוץ מקצועי למחפשי עבודה, ופרסום פרטיהם המקצועיים והפצתם בקרב קהילת אנשי הקשר שברשותה (להלן: "פרסום"). הפרסום יבוצע באמצעות דוא"ל ובאתר ייעודי שבניהול החברה. 
 2. עם הרישום לשירות המשתמש זכאי, לבקשתו ובהתאם לצורך, להשתמש בכל שירותי החברה המוצעים במסלול שנבחר על ידו. יובהר כי לא ינתן החזר כספי על שירות שלא נוצל.

תנאי השימוש

 1. החברה תפרסם את המשתמש בקרב קהילת אנשי הקשר אותה היא מנהלת. קהילת אנשי הקשר כוללת מעסיקים, עובדים ומגייסים בארגונים שונים בתחום ההייטק בישראל (ולא רק), שנאספו והצטרפו לקהילה במשך השנים. הקהילה מתעדכנת באופן שוטף באמצעות מידע שנאסף הן מפרסום גלוי והן מפרסום פרטי ברחבי הרשת, או בהצטרפות אליה בחינם.
 2. הפרסום הינו רחב ואינו ממוקד, על כן עלולות להתקבל גם פניות לא מתאימות. באחריות המשתמש לבצע סינון רלוונטי עבורו.
 3. לפני הפרסום, קורות החיים והמכתב המקדים של המשתמש יותאמו לסטנדרט החברה בהתאם למחקר שוק וייעוץ מקצועי פרטני שיעשה.
 4. לא ניתן לבטל את פעולת הפרסום לאחר שבוצעה, לפיכך באחריות המשתמש לאשר את נכונות הפרטים לפני פרסומם.
 5. לאחר הפרסום, ככל שמי מקרב אנשי הקשר יראה לנכון לפנות אל המשתמש לצורך בחינת העסקתו, יעשה כן במישרין, באחריות המשתמש להיות זמין לפניות טלפוניות ובאמצעים אחרים, ככל שיהיו.
 6. הפרסומים יבוצעו רק לאחר עדכון "יומן פניות" על-ידי המשתמש אשר ישקף את כלל הפניות, הצעות עבודה וכמובן קבלה לעבודה שחלו מתחילת חיפוש העבודה ובין כל פרסום לפרסום, בין אם פניות אלו התקבלו בעקבות הפרסום ובין אם בפניה עצמאית.

מחויבות הדדית להצלחה

 1. נוסף על המפורט לעיל, החברה מעודדת עקרונות מנחים שמטרתם לייעל ולשפר את תוצאות החיפוש. אנו ממליצים לאמץ עקרונות אלו ולפעול לפיהם באדיקות.
 2. החברה תעניק ללקוחות שרכשו חבילה של 4 חודשים, אשר פעלו בהתאם לעקרונות המנחים, חודש נוסף (חמישי) חינם, במקרה בו הלקוח לא השלים בהצלחה את תהליך החיפוש במסגרת חבילת שירות שרכש.

שדרוג או הקפאת מסלול

 1. ככל שהמשתמש יבקש להקפיא את השירות מכל סיבה שהיא (אישית, רפואית, לימודים וכו') יוכל לעשות כן, פעם אחת במהלך השירות, ועד למשך חודשיים. ההקפאה תיעשה לאחר בקשה מראש והגדרה אודות מועד חזרה לתהליך. שירות מילואים לא ייחשב כהקפאה לצורך עניין זה. 

רשת ביטחון תעסוקתית

 1. משתמש שמצא עבודה, ולרשותו פרסומים של נוצלו, במסגרת חבילה שרכש מראש, רשאי לנצלם בתוך עד שנה מיום שהצטרף לשירות, ובתקופה מרוכזת אחת, (להלן "רשת ביטחון תעסוקתית"). לא ניתן להעביר שירות שלא נוצל לאדם אחר.

תנאי הפסקת השירות

 1. לאחר תחילת הפרסום, לא יינתן החזר כספי עבור פרסומים ושירותים שלא נוצלו.

שונות

 1. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 2. החברה רשאית לעדכן את תעריפי שירותיה מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 3. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט (בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמב – 1982). בעת הרשמה לשירות הלקוח מביע הסכמתו להצטרף לרשימת הדיוורים הרשמיים של החברה. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, ניתן לעשות זאת בקלות באמצעות הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.
 4. כתובת החברה: Soho Office, Elia Zammit Street, St. Julian's, Malta. כתובת מייל לפניות: office@jobhunt.co.il
 5. מקום שיפוט – סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא בית המשפט במקום הרישום של החברה.


עודכן לאחרונה: 1 לאפריל 2024